Общи условия за дистрибуцията на бързооборотни стоки от

„Авалон Маркет“ ЕООД

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през интернет сайт “avalonmarketbg.com”, собственост на „Авалон Маркет“ ЕООД (наричан по-долу „сайт/а“, „Продавач“). Изготвени са съобразно разпоредбите на Закона за защита на потребителите, Търговски закон, Закон за задълженията и договорите, Закон за електронната търговия, Закон за виното и спиртните напитки, Закон за закрила на детето, Закона за електронния документ и електронния подпис и други европейски и национални разпоредби. В интернет сайта се продават кафе, бутилирана вода, млечни продукти, безалкохолни и слабо алкохолни напитки, кафемашини и др. Съобразно действащото българско законодателство, право да закупуват алкохолни напитки имат само пълнолетни лица, навършили осемнадесетгодишна възраст. „Авалон Маркет“ ЕООД предоставя на Клиента/Купувача възможност да закупува предлаганите през сайта стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на договорена продажна цена (индивидуален договор за покупко-продажба), при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през сайта стоки само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, чрез натискане на съответния функционален бутон на сайта, което съгласие го обвързва с техните клаузи и той се задължава да ги спазва.

II. ДАННИ ЗА „АВАЛОН МАРКЕТ“ ЕООД

Чл. 2. (1) Авалон Маркет“ ЕООД е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Търговския закон и вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200725068.

(2) „Авалон Маркет“ ЕООД е регистрирано съгласно Закона за данък върху добавената стойност с ДДС номер BG200725068.

(3) „Авалон Маркет“ ЕООД, като търговец на храни, е регистрирано в Българска агенция по безопасност на храните, съгласно Закона за храните.

(4) Дружеството е със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 33, ет. 4, ап. 22, тел: 0898527777 имейл: avalonmarket@gmail.com, интернет сайт: www. avalonmarketbg.com и се представлява от управителя Румен Илиев.

III. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Чл. 3. (1) Поръчка/оферта за покупка на предлагана от сайта стока може да бъде изпратена до Продавача по имейл или да бъде дадена по телeфон.

(2) В случай, че поръчката за закупуване на стока е отправена чрез формата за контакт на сайта, представител на сайта се свързва с клиента за потвърждение на поръчката, договаряне на цена и уточняване на евентуални допълнителни детайли.

(3) Офертата за покупка поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока, постигнато съгласие между Продавача и Купувача относно нейната крайна цена и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.

Чл. 4. (1) Купувачът предоставя на Продавача данни относно лицето, получател на стоката, телефон и е-mail адрес за контакт, място за доставка на поръчания продукт, количество на поръчаната стока. За клиенти-  юридически лица се предоставят – търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, ЕИК, ИН по ЗДДС, МОЛ. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще уведоми сайта преди изпращане на поръчаната стока.

(2) С приемането от Продавача на дадената от Купувача поръчка или впоследствие модифицираната оферта, на база на постигнатите между страните индивидуални договорености, се счита, че страните са сключили договор за продажба на поръчаната стока, Купувачът се е запознал с настоящите Общи условия и ги приема. Настоящите Общи условия представляват неразделна част от сключения между страните индивидуален договор и се прилагат за всички отношения, които страните не са уредили по начин, различен от разпоредбите на настоящите Общи условия.

IV. ЦЕНA. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. (1) Цената на поръчаната стока се договаря индивидуално между Продавача и Купувача за всяка конкретна поръчка.

(2) Освен ако друго не е договорено, стоката се плаща чрез пощенски паричен превод/наложен платеж на куриерската фирма – доставчик като същата се счита платена чрез плащане при доставяне на стоката.

(4) Доставка на продукти на стойност над 50.00 (петдесет) лева е безплатна за Клиента.

V. ДОСТАВКА, ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ, ПОЕМАНЕ НА РИСКА

Чл. 6. (1) При изпращането на закупената стока чрез куриер до посочен от Купувача адрес за доставка, рискът от нейното погиване преминава върху Купувача с предаването на стоката на куриера доставчик.

(2) Разходите за доставка на стоката чрез куриер са за сметка на Купувача, с изключени на доставка на стоки над 50.00 (петдесет) лева.

(3) Срокът за доставка на закупената стока е до 1 (един) работен ден от поръчката, освен в случаите, в които за конкретната стока е договорен различен срок на доставка. Срокът може да бъде удължен в период на официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което Клиентът ще бъде своевременно уведомен от страна на Продавача. Продавачът си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) календарни дни, без да информира предварително Клиента и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) календарни дни с предварителното съгласие от страна на Купувача.

(4) Доставки се извършват на територията на Република България.

(5) Продавачът не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера доставчик и/или посочени от Клиента неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от Продавача обстоятелства.

VI. ПРИЕМАНЕ НА СТОКА. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

Чл. 7. (1) При доставка на стоката, Купувачът се задължава да уведоми Продавача по имейл, до 3 работни дни от приемането й за констатирани недостатъци, които не са могли да бъдат установени в момента на приемането. След изтичане на този срок се счита, че стоката е приета без забележки, съгласно настоящите Общи условия.

(2) Незначителни недостатъци, които не възпрепятстват употребата на стоката по предназначение, не са основание за отказ от приемане на стоката.

(3) В случай на недостатъци, които съществено намаляват цената на стоката или нейната годност да служи по предназначение за целта, за която е поръчана, Купувачът може да упражни едно от следните права:

Да поиска замяна на стоката с такава без недостатък;

Да поиска отстъпка от цената;

Да развали договора като върне стоката и получи обратно заплатената цена, ако стоката изцяло не може да служи по предназначение за целта, за която е поръчана.

(4) Продавачът преценява основателността на рекламацията за всеки отделен случай само и единствено ако същата е направена в посочения срок по ал.1. Неподадени в срок рекламации не се разглеждат и Продавачът няма задължение за произнасяне по същите. Продавачът може да предложи алтернативен начин за изпълнение на задължението си, ако Купувачът е съгласен, или да откаже да уважи рекламацията, ако е неоснователна.

VII. ПРАВО НА ОТКАЗ. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 8 (1). В съответствие с разпоредбите на Закона за защита на потребителите Клиент – физическо лице, който, съгласно разпоредбите на този закон е потребител, има право на отказ от всеки индивидуален договор за покупко-продажба, сключен от разстояние (чрез Уебсайта на Продавача), без да посочва причина за това, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, посочени в тези Общи условия, във всеки един момент в рамките на 14 дни от получаването на стоките, предмет на съответния договор. В случай на отказ от Договора, Клиентът е длъжен незабавно да предаде стоките на лицето, което му ги е предало от името на Продавача, а ако това не е възможно, да уведоми Продавача за отказа от договора по телефона или чрез Уебсайта в свободна форма или чрез формуляра за отказ, приложен по-долу в настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да изпрати стоките обратно без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е съобщил на Продавача за отказа си от договора. В случай на отказ от Договора, Клиентът поема разходите, свързани с връщането на стоките.

(2). В случай на отказ, съгласно предходната алинея, Продавачът се задължава да възстанови на Клиента – потребител, без ненужно забавяне, най-късно в рамките на четиринадесет дни след отказа от договора, всички суми, включително разходите за доставка, които е получил от него по този договор, по същия начин. Продавачът ще върне получените суми на Клиента по друг начин само ако Клиентът се е съгласил за това и ако с това не възникват допълнителни разходи за Продавача. Ако Клиентът е избрал начин на доставка, различен от най-евтиния начин на доставка, предложен от Продавача, последният ще възстанови на Клиента разходите за доставка на стоки в размер, съответстващ на най-евтиния предложен начин за доставка на стоки. Ако Клиентът се откаже от договора, Продавачът не е длъжен да върне получените от него суми, преди Клиентът да предаде стоката, получена от него по този договор или не изпрати доказателство, че е изпратил стоката на Продавача, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(3). Клиентът – потребител е отговорен за намаляването на стойността на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

(4). В съответствие с разпоредбите на чл. 57 от Закона за защита на потребителите отказ от индивидуален договор за покупко-продажба, сключен от разстояние (чрез Уебсайта на Продавача), не е възможен за стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност, или за стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето, или за стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

(5). Извън горепосоченото, Клиентът – потребител, има право на: (i) рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, (ii) получаване на пропорционално намаляване на цената или (iii) на разваляне на договора, съобразно предвиденото в приложимото законодателство. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката.

(6). Продавачът не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени във връзка с използването на услуги, използване на информация или изтегляне на данни, публикувани на Уебсайта, т.е. за грешки, пропуски, прекъсвания, повреди, закъснения, компютърни вируси, загуби на печалба или загуба на данни на Клиента или други лица, използващи Уебсайта, както и други материални и нематериални загуби, които не са причинени от умисъл или груба небрежност на Продавача.

(7). Клиентът се съгласява, че Продавачът не носи отговорност за противоправния характер на дейността на трети лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения. Продавачът не носи отговорност за грешки, възникнали в резултат на намеса на трети страни във функционирането на Уебсайта или в резултат на използването му в противоречие с предназначението му.

(8). Продавачът не гарантира наличността на предлаганите в сайта стоки. В случай, че не е възможно да се изпълни поръчката или част от нея по някаква причина от страна на Продавача, последният няма да потвърди сключването на индивидуалния договор за покупко-продажба като Клиентът ще бъде информиран чрез SMS, телефонно обаждане или чрез електронна поща на контактите, които е посочил . При невъзможност да бъде доставена част от поръчката, Продавачът информира Клиента за това и той има възможност да потвърди дали желае частично изпълнение на поръчката или заместването на липсващата стока със сходна стока.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договор за поръчка (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До

„Авалон Маркет“ ЕООД, ЕИК 200725068.

Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 33, ет. 4, ап. 22, тел: 0898527777 имейл: avalonmarket@gmail.com,

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

…………………………………………………………………………

Поръчано на*/Получено на* ………………………………………………..

Име на потребителя ……………………………………………………

Адрес на потребителя ………………………………………………….

Подпис на потребителя …………………………………………………

(само в случай, че настоящият формуляр се предоставя на хартиен носител)

Дата ……………………………..

Потребителят може да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на сайта www.avalonmarketbg.com като в случай, че използва тази възможност, www.avalonmarketbg.com ще изпрати по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

VIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 9. (1) За целите на настоящите Общи условия под „непреодолима сила“ (форсмажор) ще се разбира обстоятелство/събитие от извънреден характер, което е възникнало след подписване на настоящите Общи условия, което прави изпълнението на някое или всички задължения на някоя от Страните невъзможно и не е могло да бъде предотвратено, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, земетресения, градушки, наводнения, така също и правителствени забрани, ембарго, бунтове, стачки, безредици и други подобни събития от непреодолим и непредвидим характер.

(2) Не е налице форсмажорно събитие, ако съответното събитие се е случило в следствие неположена дължима грижа от някоя от страните или ако е настъпило след изпадане на съответната страна в забава. Липсата или недостигът на парични средства или настъпила икономическа криза не представляват непреодолима сила по смисъла на настоящите Общи условия.

(3) Страната, позоваваща се на форсмажорно обстоятелство е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7–дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. Известието задължително съдържа информация за: очакваното въздействие на непреодолимата сила върху изпълнението на Договора; предложения за начините на избягване или намаление на ефекта от такова събитие, респективно обстоятелство; предполагаемият период на действие и преустановяване на непреодолимата сила; евентуалните последствия от него за изпълнението на Договора. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от Българската търговско-промишлена палата – град София.

(4) При възникването на непреодолима сила, страните не носят отговорност за забава или неизпълнение на задълженията си по Договора.

(5) Срокът за изпълнение на всяко задължение се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от непреодолима сила.

IX. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 10. (1) Правото на интелектуална собственост включва правата на Производителя върху търговски марки, дизайни, полезни модели, патенти, авторски и сродните му права и др.

(2) Единствен притежател на правата върху интелектуалната собственост върху продаваните стоки, както и свързаните с тях търговски марки, промишлени дизайни, патенти, както и произведения на авторско право или сродни права е съответният Производител или Продавача.

(3) Продажбата на конкретна стока не прехвърля право на интелектуална собственост, нито учредява право на ползване в полза на Купувача по отношение на обектите на интелектуална собственост, притежавани от Производителя или Продавача.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

11. Настоящите Общи условия са публикувани на интернет сайта на „Авалон Маркет“ ЕООД и съдържат всички изменения и допълнения към посочената по-долу дата.

12.  В случай, че който и да е раздел, подраздел, разпоредба или част от тях или условия от настоящите Общи условия или сключения между страните индивидуален договор се окажат недействителни или неприложими според действащото право, този раздел, подраздел, клауза или част от тях или условия ще считат за делими и останалите разпоредби и условия ще останат в сила и ще са обвързващи за страните все едно недействителните или неприложимите според действащото право разпоредби не са били включени

13. Личните данни, които Клиентите предоставят на „Авалон Маркет“ ЕООД, във връзка с изпълнението и приложението на настоящите Общи условия, се обработват и съхраняват от „Авалон Маркет“ ЕООД в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на „Авалон Маркет“ ЕООД, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на Клиентите, се съдържа в Политика за защита на личните данни, която е публикувана на интернет страницата на „Авалон Маркет“ ЕООД.

14. За неуредените в Общите условия и договора между страните въпроси, свързани с тяхното изпълнение и тълкуване, се прилагат законите на Република България и Европейското законодателство.

Настоящите Общи условия са актуални към ……………… 2023 г.