Политиката за поверителност и защита на лични данни

Информация относно компанията, която обработва личните Ви данни:

• Наименование: „Авалон Маркет“ ЕООД

• ЕИК: 200725068

• Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 33, ет. 4, ап. 22

• Телефон: 0898527777

• E-mail адрес: avalonmarket@gmail.com

• Уебсайт: www. avalonmarketbg.com

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

• Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

• Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

• Телефон: 02 915 3 518

• Уебсайт: www.cpdp.bg.

Настоящата политика съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, видовете лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение събраните личните данни, както и възможностите, които потребителите притежават във връзка с използването на предоставените от тях лични данни. Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Използвани термини:

„Лични данни“ представлява всяка информация, чрез която физическо лице се идентифицира или може да бъде идентифицирано;

„Субект на данни“ е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или всеки друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. В настоящия случай администратор на лични данни е „Авалон Маркет“ ЕООД;

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора. Под „обработващ лични данни“ в настоящата политика се има предвид служител или ръководен орган на „Авалон Маркет“ ЕООД;

Личните данни, които се обработват от „Авалон Маркет“ ЕООД, се предоставят директно от Вас или се събират автоматично.

Правното основание, въз основа на което „Авалон Маркет“ ЕООД обработва лични данни е даденото от Ваша страна доброволно съгласие. Във връзка с целите, посочени по-долу, Вие следва да дадете изрично съгласието си чрез отбелязване в поле за отметка (CheckBox). С оглед на това, Вие давате съгласието си Вашите лични данни да бъдат обработвани от „Авалон Маркет“ ЕООД. Имайте предвид, че може да има случаи, в които съгласието Ви е задължителна предпоставка за използването на сайта на „Авалон Маркет“ ЕООД.

Настоящата Политика се отнася за всички физически лица, които:

*използват уебсайта www. avalonmarketbg.com като посетители без регистрация;

*изпращат запитвания, искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция с „Авалаон Маркет“ ЕООД.

Лични данни, които потребителите предоставят:

Личните данни, които предоставяте директно, се обработват и използват за целите, посочени в настоящата „Политика за поверителност и защита на личните данни“. Предоставянето на личните Ви данни при използването на нашия уебсайт не е задължително, освен ако желаете да се свържете с нас чрез контактната на форма.

Личните данни, които събираме при свързване с нас чрез контактна форма са: име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер и/или други.

Когато предоставяте публично лична информация в нашия уебсайт (например в публичен коментар), следва да имате предвид, че тя може да бъде видяна от други посетители на същия сайт и ние нямаме възможност да предотвратим по-нататъшното й използване от тях.

Целите на събирането на посочените лични данни са описани по-долу в настоящата „Политика за поверителност и защита на личните данни“.

Лични данни, които се събират автоматично:

Когато посещавате нашия уебсайт, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не Ви идентифицира лично.

Обобщена информация Log Files ние получаваме информация от log files (съвкупност от системна информация за потребителя): IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използвате, когато посещавате сайт от групата (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); времето, което сте прекарали в даден сайт и кои страници в сайта сте посетили.

Цели на обработка на личните Ви данни:

„Авалон Маркет“ ЕООД обработва вашите лични данни само за целите, описани по-долу:

• за свързване с нас чрез контактна форма;

• за маркетингови цели, свързани с активности на уебсайта;

• за да Ви изпращаме маркетингови съобщения и информация на трети страни, когато изрично сме получили Вашето съгласие за това.

Във връзка с горните цели, личните Ви данни могат да бъдат разкривани на свързани с „Авалон Маркет“ ЕООД физичекси лица (напр. счетоводители), дружества, доставчици на услуги и на други лица в съответствие с настоящата Политика за защита на личните данни като тези лица ще имат достъп до преоставената информация само доколкото това е необходимо за или свързано с целта, за която сте предоставили съгласието си или във връзка с изпълнение на законови изисквания.

Разпознаване и събиране на IP адреса позволява:

* разкриване на идентичността на потребители в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да спазят настоящите условия;

* анализ на трафика към сайтовете и предпазване от злонамерени атаки.

Oбработване на лични данни на лица под 18 години:

Ако сте на възраст под 18 години, моля, не изпращайте никаква информация за себе си, включително, но не само име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други. В случай, че научим, че сме събрали лична информация от дете на възраст под 18 години без съгласието на родител/настойник, ще изтрием тази информация възможно най-бързо. Ако смятате, че може да имаме информация от или за дете под 18 години, моля, свържете се с нас на посочените контакти.

Какво правим, за да защитим личните Ви данни:

Запазването на поверителността и сигурността на личната Ви информация е с най-висок приоритет и ограничаваме достъпа до нея само на онези служители на „Авалон Маркет“ ЕООД, които трябва да влязат в контакт с нея, за да изпълнят своята роля и да дадат възможност на услугите ни да Ви бъдат предоставени. Ние ще запазим Вашата информация поверителна, освен когато разкриването й се изисква по силата на закон или за технически цели.

Ние съхраняваме Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира ефективното функциониране на нашия уебсайт. В общия случай, съхраняваме Вашите лични данни докато се изпълнява вашата поръчка или докато Вие изрично не пожелаете данните да бъдат заличени. Предоставената и събирана от Вас информация няма да се прeдава или да се предоставя за ползване възмездно на когото и да е било без личното Ви съгласие за това.

Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи и институции, по ред и в случаи, определени в действащото законодателство.

Полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната Ви информация, но въпреки това, при споделяне на информация в интернет следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана.

Вашите права и възможности във връзка с обработване на личните Ви данни:

1. Оправомощени сте да изискате достъп и да получите информация по отношение личните данни, които се съхраняват за Вас, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните Ви данни;

2. Имате право по всяко време да поискате коригиране на неточни данни както и да бъдат допълнени непълни данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;

3. По всяко време можете да оттеглите съгласието си за използване на личните Ви данни, което сте предоставили в предходен момент. В този случай, оттеглянето на съгласието Ви за използването или обработването на личните Ви данни може да доведе до невъзможност да се възползвате от определени продукти или услуги, предоставяни от нашия сайт.

4. Ако прецените, че не желаете „Авалон Маркет“ ЕООД да обработва личните Ви данни, Вие имате право да бъдете „забравени“, т.е. можете по всяко време да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличие на някое от следните основания:

4.1.личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

4.2.в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни;

4.3.ако личните Ви данни се обработват незаконосъобразно;

4.4. в случай че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни;

4.5. други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;

5. В редица случаи Вие имате право да поискате вместо изтриване на данните ограничаване на обработването на личните Ви данни.

Всички изброени права може да упражните чрез подаване на писмено заявление в свободна форма на следния електронен адрес: avalonmarket@gmail.com, изпратено от ваш имейл адрес, съдържащо най-малко следното:

1. име, имейл, телефон, идентифициращи съответното физическо лице;

2. описание на искането;

3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;

Имайте пред вид, че ако потребител пожелае да бъде „забравен“ и неговите лични данни бъдат изтрити, то това е необратим процес и не могат да бъдат възстановени впоследствие!

Подаването на заявлението е напълно безплатно. Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението.

Повече информация за защита на лични данни, може да получите на сайта на Комисия за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1115

Връзка с нас:

В случай, че имате въпроси, коментари или оплаквания във връзка с настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни или в случай че желаете да упражните правата си или да актуализирате предоставените лични данни, моля да се свържете с нас чрез email на следния адрес: avalonmarket@gmail.com

Можете да се свържете с „Авалон Маркет“ ЕООД и писмено на следния адрес: гр. София, р-н Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 33, ет. 4, ап. 22